رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

رالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفرالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفرالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفرالی دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در مسابقه رالی رباتها، دو ربات در یک مسیر تقریباً یکسان قرار می گیرند. رباتها می بایست تا انتهای مسیر را طی کنند. برنده مسابقه کسی است که بتواند مسیر پیش روی خود را سریعتر طی کند.

برگشت به بالا